Pistolsektionen

Pistolsektionens regler för utfärdande av behovsintyg för licens på pistol och revolver.


Österåkers Skyttecenters Pistolstyrelse tar ställning till ett behovsintyg. Polismyndigheten 
fattar beslut om licensen. 
 
Förutsättning för att polismyndigheten skall bevilja tillstånd för innehav av pistol och revolver 
är i regel, att sökandens pistolskytteförening intygar att sökanden har behov av vapnet. Det i 
detta sammanhang enda legitima behovet är, att sökanden har ett starkt och varaktigt intresse 
av att ägna sig åt tävlingsskytte. Det är också en förutsättning att sökanden har en sådan 
karaktär, att han eller hon kan anförtros innehav av skjutvapen. 
Det klubben/styrelsen gör är en bedömning av är huruvida sökandens motiv för att vilja skaffa 
sig ett eget vapen verkligen är ett genuint intresse för tävlingsskytte och huruvida detta 
intresse är varaktigt. 
 
För att bedömningen bland landets olika klubbar skall bli så likformig som möjligt har 
Svenska Pistolskytteförbundet givit ut rekommendationer för vilka konkreta krav klubben 
skall ställa på sökanden för att utfärda ett behovsintyg. Pistolsektionen följer dessa 
rekommendationer. 
 
Intyg om behov av vapen (föreningsintyg) skall endast utfärdas till aktiva medlemmar i 
Österåkers Skyttecenter Pistolsektionen enligt nedanstående. 
 
1. Första licens:
 
Skall alltid vara ett vapen med kaliber .22 C-vapen. 
Utfärdas till ny medlem i föreningen tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap. 
 
Sökande skall regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet samt 
betalda föreningsavgifter i tid. 
 
Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke. 
 
2. Licens för grovt vapen: 
 
Behovsintyg för ett grovt vapen (A, B, R) kan utfärdas tidigast efter 6 månader räknat från 
licensdatum på första licens C-vapen. 
Medlemmen skall visa upp fortsatt aktivt deltagande i interna och externa tävlingar. 
 
3. Förnyelselicens: 
 
Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke 
(eller motsvarande) de senaste 2 åren. 
 
Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och medverkat som 
tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat 
ett aktivt intresse för föreningen tex deltagit i städdagar. 
 
  
Generellt gäller: 
 
Styrelsebeslut behovsintyg måste vara enhälligt. Om tveksamhet råder beträffande personen i 
fråga eller behovet, kan Pistolsektionens styrelse vägra utfärda intyg beträffande behov. 
 
Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets 
regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar eller regler för övriga förbund som klubben är 
ansluten till. 
 
Medlemmen skall följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser. 
 
Medlemmen skall inneha pistolskyttekort. 
 
Intyget skall utfärdas av Pistolsektionens styrelse vid styrelsesammanträde. 
 
Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras. 
Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten av Österåkers Skyttecenters representant. 
 
Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening har möjlighet att 
prövas av Pistolsektionens styrelse gällande tillgodogörande av den tid han ellr hon vart 
medlem i tidigare förening.