Projekt nytt skyttecenter

Österåkers Skyttecenter planerar att skapa ett nytt modernt skyttecenter med inriktning mot såväl träning, utbildning, examinationer, tävlingar som evenemang. För att kunna erbjuda efterfrågad verksamhet planerar Österåkers Skyttecenter en flytt av sin befintliga verksamhet till en ny plats som ger möjlighet att skapa ett modernt skyttecentrum i ett läge som bedömts ligga mer skyddat från omkringliggande bostadsbebyggelse. En tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap miljöbalken pågår för det nya skyttecentret.

Samråd

Ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. Miljöbalken (1998:808) hölls mellan 22 maj och 30 juni 2023. Den formella samrådstiden gick ut den 30 juni 2023.

Syftet med samrådet är att alla som är berörda av planerade åtgärder i ett tidigt skede ska få information om projektet och ha möjlighet att lämna synpunkter och bidra med erfarenheter och kunskaper som kan ha betydelse för utformningen av anläggningen eller miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet hålls hölls med Österåkers kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, övriga berörda myndigheter, organisationer, närliggande verksamheter, enskilt särskilt berörda och berörd allmänhet.

Samrådsunderlag

Version daterad 23e maj 2023 med justeringar i figurerna 11, 13 och 15 i kapitel 9.1.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner här: Länk

Vad händer nu?

Alla synpunkter som inkommit under samrådet omhändertas och beaktas i det fortsatta arbetet med utformning av verksamheten och i arbetet med utredningar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Under hösten 2023 kommer fortsatt arbete pågå med utredningar och MKB, vilka kommer bli en del av den ansökan om tillstånd som sedan lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

Kontakt/Frågor

Även om den formella samrådstiden är avslutad, så går det självklart bra att höra av sig med frågor och funderingar. Kontakta:

Elisabeth Mörner, kontaktperson miljö och tillstånd
E-post: elisabeth.morner@structor.se
Post: Elisabeth Mörner
Structor Miljöbyrån AB
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Bror Jansson/Johan Svärd, Österåkers Skyttecenter
E-post: info@osterakersskyttecenter.se

Senast uppdaterad 05 juli 2023